Uppdaterad 28 nov 2010 Domböcker

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

Stora Malm (D)

Mantalslängder årsvis
Mantalslängder A-Ö
Kyrkoräkenskaper
Domböcker
Karta 1677
Information

Här tänkte jag samla domboksuppgifter rörande Stora Malm (D). De uppgifter jag börjar med att redovisa är alla saxade ur Collmar Magnus, ”Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet”.

Har du uppgifter du vill dela med dig av kan du läsa längst ner på denna sida!

Fågelö:
Oppunda 1597 4/10. (13) ”Thesse effterschrifne hemann the blefue opbodhne: Fule i Malm sochnn och Östre endelaget annan gång.”. (Collmar Magnus , s90)

Oppunda 1597 4/10. ”Thesse effterschrifne wore tilstädes af Sudermannelandh: Olof i Fula, Länssman i Oppunda häredht.”. (Collmar Magnus , s90)

Gersnäs:
Oppunda 1586 13/5. Nämndeman. ”Lase ij Gernes”. (Collmar Magnus , s78)

Kavlinge:
Oppunda 1597 4/10. (13) ”Thesse effterschrifne hemann the blefue opbodhne: Kaflinge i Malm sochnn 2 öre 6 peninge land tridie gångh,”. (Collmar Magnus , s90)

Karstorp:
Oppunda 1586 24/1. Nämndeman. ”Jon i Karstorp”. (Collmar Magnus , s74)

Oppunda 1586 13/5. Nämndeman. ”Jonn ij Karsstorp”. (Collmar Magnus , s76)

Oppunda 1586 8/8. Nämndeman. ”Jon ij Karsstorp”. (Collmar Magnus , s78)

Oppunda 1587 13/2. Nämndeman. ”Joenn i Karstorp”. (Collmar Magnus , s83)

Kårtorp:
Oppunda 1597 17/1. Nämndeman. ”Folke i Kåretorp”. (Collmar Magnus , s85)

Oppunda 1597 9/5. Nämndeman. ”Folke i Kåretorp”. (Collmar Magnus , s87)

Oppunda 1597 4/10. Nämndeman. ”Folke i Kåretorp”. (Collmar Magnus , s88)

Löpsjötorp:
Saköreslängden 1593 för Oppunda härad (1593:5). ”Joen Mauritsson borgare i Norrköping för han hade sänt sin dräng in i Malms sockn på Kålmåsbygden till att oppkiöpa skinn och andra varer om sommaren 92 och tå fått en gammal gubbe benempt Olof i Lörpesjötorp 12 marker klippinger för 6 bockskinn, och then 24 januari fann Olof Andersson skrivare i Oppunda häret både skinn och penningar hos förbemelte Olof i Löpesjötorp, och efter thet var gjort emot lagen att drive landskiöp och synnerligen emot min nådige herres förbåd att alle sådana skinn skull opkiöpas till hans furstlige nådes bästa - - - 3 mark”. (Collmar Magnus , s32)

Malmsås:
Oppunda 1586 17/10. (21) ”Skall Måns i Malius Ååsh beholla sama höö, som Peer Anderssonn på Finspångh hafuer honom förbudhett, till thes blifuer honom medh lagh frånn wunnett.”. (Collmar Magnus , s82)

Remröd:
Jönåker 1597 3/1. ”1. Oloff i Remeröö vthj Malm sochn klagede på Jöns j Ölestad, att han hade tagit en öck tilkiöpt af honom, och kan ingen betalning fåå, och sedeen samme öck sålt Peder i Fureby vthj Stegtompta sochn, af huilken han full betalning vpburit hade. Hwarföre, efter Jöns icke war tilstädes, blef thette ährende vpsatt til näste tinget.”. (Collmar Magnus , s67)

Stenstorp:
Oppunda 1586 13/5. (16). ”Oluff ij Stone torph bleff sacker 3 daxuärrcke till slotte för thett hann haffuer tienendien (läs: tiende) jnne ueedh sigh och ville icke före henne ij frånn sigh ij rettan tidh.”. (Collmar Magnus , s78)

Ändebol:
Oppunda 1586 17/10. (14) ”Bleff Joenn ij Boresta tilsagdt, att han skall betala Joenn Åtuedhson jnnan 14 dager widh sine 3 mark. Jthem och skall han bethala Esbiörnn i Endeboll enn spann rogh för 2 hiull, som hann haffuer gagijtt aff honnom, och skall hann betala honom inann 3 weckor vijdh sine 3 mark.”. (Collmar Magnus , s81)

Villåttinge 1598 20/7. (3) ”Jtem kom till retthe Pär i Grinda, Lasse i Berga på sin hwstrw och hennes systrars wengne, Ingeborg och Anna, Ärmundh i Baggetörp, Nils i Endeboll, Olloff i Sundby, Oloff i Hanenäs på sina hwstrus wengna. Thenne alla hemoladhe, fastade och såldhe Ärmundh i Grindha - <tw> 2½ öre landh iordh i förbemelte Grindha för 24 mark, så gotth myntth att 4 mark göre en godh daler.”. (Collmar Magnus , s109)

Källor:
Collmar Magnus, ”Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet”. Eskilstuna 1953. Sörmländska handlingar Nr 16.

Jag tar tacksamt emot utdrag ur Domböcker. Du kan skicka in dem via mail: sh@swipnet.se och sen få dem publicerade på denna sida.  Uppgifter utan källhänvisning refuseras! Rättelser, tolkningsförslag, åsikter etc. mottages tacksamt och kan då förmedlas via mail: kontakt@igen.se

 

Välkommen igen!

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.